ENG    |       |   

履带式钻孔机

HD50K
HD50K-S

 - 整机重量 = 6.5吨 (14,300磅)
 - 发动机功率 = 46千瓩 (62匹马力)
更多
HD70R
HD70R

 - 整机重量 = 8吨(17,600磅)
 - 发动机功率 = 51千瓩 (68匹马力)
更多
HD90MKV
HD90MKV

 - 整机重量 = 9.6 吨(21,120磅)
 - 发动机功率 = 85千瓩 (114匹马力)
更多
HD110-3
HD110-3

 - 整机重量 = 12.5 顿 (27,600磅)
 - 发动机功率 = 106 千瓩 (142 匹马力)
更多
HD180S-A
HD180S-A

 - 整机质量 = 12吨(26,400磅)  - 发动机功率 = 129千瓩 (172匹马力)
更多
HD180B-A
HD180B-A

 - 整机重量 = 18 顿 (39,600磅)
 - 发动机功率 = 152 千瓩 (204匹马力)
更多
HD202
HD202

 - 整机重量 = 21.5 吨(47,300 磅)
 - 发动机功率 = 149千瓩(200匹马力)
更多
HD202
HD200

 - 整机重量 = 30.5 吨(61,600 磅)
 - 发动机功率 = 151千瓩(202匹马力)
更多
HD205P
HD205P

 - 整机重量 = 35.5吨(78,100磅)  - 发动机功率 = 152千瓩 (204匹马力)
更多
HD3250
HD3250

 - 整机重量 = 44 吨 (96,800 磅)  - 发动机功率 = 205千瓩 (275匹马力)
更多